20 - Міжнародна науково-практична конференція

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
 «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Теплоенергетичний факультет
 

ХХ  міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та  студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»
(присвячена 90-річчю ТЕФ)
 
/   ХХ International scientific and practical conference of young scientists and students "Modern problems of scientific support of power engineering"
Київ, 26-29 квітня 2022 р.
(dedicated to the 90th anniversary of the Faculty of Heat and Power Engineering)
1-е інформаційне повідомлення
Науковий  комітет

Голова

проректор з  наукової  роботи, д.т.н., проф. Пасічник В.А.

Заступник голови
декан Теплоенергетичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Члени наукового комітету

Зав. каф. АЕС і ІТФ, д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Туз В.О.
Зав. каф. ТЕ,  д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Черноусенко О.Ю.
В.о. зав. каф. АПЕПС, д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Аушева Н.М.
Зав. каф. АТЕП, д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Волощук В.А.
Д.т.н., проф. Євразійського національного університету ім. Л. Н. Гумільова (м. Астана, республіка Казахстан) Глазирін Сергій Олександрович.
К.т.н., проф. Познанського Політехнічного Інституту Бартошевич Ярослав
К.т.н., проф. Опольського Політехнічного Інституту Скомудек Вальдемар
К.т.н, Директор Інституту Енергетики Академії наук провінції Шаньдун (Китай) Лю Сюсанг
Доктор Національного Політехнічного Інституту (Мексика) Ігнасіо Карвахаль Моріскаль.
Д.т.н., проф. Національного університету «Одеська політехніка»  Мазуренко А.С.
Головний спеціаліст управління ядерної  захищеності ДІЯРУ Клос Наталія Михайлівна
Головний інженер Київського дослідного центру компанії Хуавей Хайрнасов Сергій Манісович
Оргкомітет
Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.
Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.
К.ф-м.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Карпенко С.Г.
К.т.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Степанець О.В.
К.т.н., с.н.с., КПІ імені Ігоря Сікорського Алексеїк Є.С.
К.т.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Барабаш П.О.
Ст. викладач КПІ імені Ігоря Сікорського Меренгер П.П.
Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Дешко В.І.
Від Ради молодих учених та студентів
К.т.н., ст. викладач кафедри АЕС і ІТФ: Воробйов М.В.
К.т.н. доцент кафедри ТЕ: Сірий О.А.
К.т.н., доцент кафедри ТЕ: Соломаха А.С.
К.т.н. доцент кафедри АТЕП: Новіков П.В.
К.т.н., доцент кафедри АПЕПС: Демчишин А.А.
Аспірантка кафедри АЕС і ІТФ: Філонова Ю.С.
Аспірантка кафедри ТЕ: Беднарська І.С. Студентка кафедри ТЕ: Мараховська В.Ю.
Аспірант  кафедри АТЕП: Маріяш Ю.І,
Аспірант кафедри АПЕПС: Мельниченко А.В.
 
Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» проводиться в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі Теплоенергетичного факультету щорічно, починаючи з 2002 року.
Тематичні секції конференції та відповідальні особи по секціях:
 • атомна енергетика (каф. АЕС і ІТФ): ostiv@ukr.net (Остапенко І.А.), dof@etd.com.ua (Федоров Д.О.)
 • ядерна захищеність та нерозповсюдження: tymofii.bibik@gmail.com (Бібік Т.В.)
 • теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих і енергетичних пристроях (каф. АЕС і ІТФ): alexeik_kpi@ukr.net  (Алексеїк Є.С.)
 • теплогідравлічні процеси в тепло- і парогенеруючих установках (каф. АЕС і ІТФ):. Vorobiov.nikv@gmail.com (Воробйов М.В)
 • сучасні технології в тепловій енергетиці (каф. ТЕ): metr-p@i.ua (Меренгер П.П.)
 • проблеми теоретичної і промислової теплотехніки (каф. ТЕ): barabash_tef@ukr.net (Барабаш П.О.)
 • автоматизація теплоенергетичних процесів (каф. АТЕП): atep.conference@gmail.com (Новіков П.В.)
 • моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів (каф. АПЕПС): stan_gmp@ukr.net (Карпенко С.Г.)
 • програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів (каф. АПЕПС): stan_gmp@ukr.net (Карпенко С.Г.)
 • геометричне моделювання та проблеми візуалізації (каф. АПЕПС): stan_gmp@ukr.net (Карпенко С.Г.)
 • сучасні проблеми сталого розвитку енергетики (каф. АПЕПС): stan_gmp@ukr.net (Карпенко С.Г.)
Участь у конференції безкоштовна. Презентація доповідей на секціях проводиться в онлайн-режимі.
Для участі в конференції необхідно надати:
- заявку на участь та тези доповіді в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська (тільки для іноземних учасників).
Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.
Обсяг тез - дві повні сторінки.
Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть. За зміст тез та відсутність плагіату відповідають керівники.
Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті ТЕФ КПІ імені Ігоря Сікорського.
Правила оформлення тез доповідей
Текст розміщується на двох сторінках формату А4. Переноси не допускаються. Шрифт - Times New Roman, 12пт. Інтервал - одинарний.
У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант, Молодий вчений), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчений ступінь, вчене звання, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, з вирівнюванням по центру, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (відступ першого рядка - 12,5, вирівнювання за шириною).
Рисунки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи рисунків мають бути згруповані. Розмір написів та позначень на рисунках повинен бути таким, щоб після зменшення сторінки з тезами до розміру аркуша А5, була можливість розбірливо прочитати ці написи.
Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor [Пункт меню Вставка à секція Текст à пункт Объект à рядок Объект à діалогове вікно Вставка объекта  à пункт Microsoft Equation 3.0]. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.
Після тексту тез через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ 8302:2015.
Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті теплоенергетичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського  http://tef.kpi.ua/
Основні дати:
до 16 березня 2022 р. - подання на кафедри заявок на участь у конференції і тез доповідей.
до 23 березня 2022 р. - подання кафедрами до оргкомітету (к.311) заявок на участь у конференції і тез доповідей.
Адреса оргкомітету:
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 КПІ імені Ігоря Сікорського,  Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.
Тел.: (044) 204 –95 –26          e-mail:  nirtef@kpi.ua
 
 • Заявка Eng
 • Заявка укр
 • Заявка рус