17 - Міжнародна науково-практична конференція

ХVІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики»

 

/ ХVІІ International scientific and practical conference of young scientists and students "Modern problems of scientific support of power engineering"

 

Київ, 23-26 квітня 2019 р.

 

1-е інформаційне повідомлення

Голова
проректор з наукової роботи, академік НАН України, д.т.н., проф. Ільченко М.Ю.


Заступник голови
декан Теплоенергетичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Науковий комітет

 

Члени наукового комітету

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Туз В.О.

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Черноусенко О.Ю.

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Варламов Г.Б.

К.т.н., доц. КПІ імені Ігоря Сікорського Коваль О.В.

Д.т.н., проф. КПІ імені Ігоря Сікорського Волощук В.А.

К.т.н., доц. Євразійського національного університету ім. Л. Н. Гумільова (м. Астана, республіка Казахстан) Сакипов Камалхан Еркешевич.

К.ф-м.н., с.н.с. ІТМО ім. Ликова НАН Білорусі Жукова Ю.В.

К.т.н., проф. Познанський Політехнічний Інститут Бартошевич Ярослав

К.т.н., проф. Опольський Політехнічний Інститут Скомудек Вальдемар

Д.т.н, Директор Інституту Енергетики Академії наук провінції Шандунь (Китай) Лю Менгде

Доктор Національного Політехнічного Інституту (Мексика) Ігнасіо Карвахаль Моріскаль.

Д.т.н., проф. ОНПУ Мазуренко А.С.

Оргкомітет

Голова: д.т.н., проф. Письменний Є.М.

Заступник голови: д.т.н., пров.н.с. Ніколаєнко Ю.Є.

К.ф-м.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Карпенко С.Г.

К.ф-м.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Бобков В.Б.

К.т.н., м.н.с., КПІ імені Ігоря Сікорського Алексеїк Є.С.

К.т.н., доц., КПІ імені Ігоря Сікорського Барабаш П.О.

Ст. викладач КПІ імені Ігоря Сікорського Меренгер П.П.

К.т.н., асистент КПІ імені Ігоря Сікорського Семеняко О.В.

Від Ради молодих учених та студентів

 

К.т.н., ст. викладач кафедри АЕС і ІТФ: Кондратюк В.А.

К.т.н., ст. викладач кафедри ТЕУ Т і АЕС: Сірий О.А.

К.т.н., асистент. кафедри ТПТ: Соломаха А.С.

Асистент. кафедри АТЕП: Новіков П.В.

К.т.н., ст. викладач кафедри АПЕПС: Шалденко О.В.

Аспірант кафедри АЕС і ІТФ: Філонова Ю.С.

Аспірант кафедри ТЕУ Т і АЕС: Беднарська І.С. Студентка кафедри ТПТ: Кодь Д.С.

Аспірант кафедри АТЕП: Маріяш Ю.І,

Аспірант кафедри АПЕПС: Москаленко Ю.В.

Конференція «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» проводиться в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі Теплоенергетичного факультету щорічно, починаючи з 2002 року.

Тематичні секції конференції та відповідальні особи по секціях:

атомна енергетика (каф. АЕС і ІТФ): ostiv@ukr.net (Остапенко І.А.), dof@etd.com.ua(Федоров Д.О.)

теплообмін і гідродинаміка в теплопередаючих і енергетичних пристроях (каф. АЕС і ІТФ): olhaalekseik@ukr.net (Алексеїк О.С.)

теплогідравлічні процеси в тепло- і парогенеруючих установках (каф. АЕС і ІТФ):. Vorobiov.nikv@gmail.com (Воробйов М.В)

сучасні технології в тепловій енергетиці (каф. ТЕУ Т і АЕС): metr-p@i.ua (Меренгер П.П.)

проблеми теоретичної і промислової теплотехніки (каф. ТПТ): barabash_tef@ukr.net (Барабаш П.О.)

автоматизація теплоенергетичних процесів (каф. АТЕП): atep.conference@gmail.com (Новіков П.В.)

моделювання та аналіз теплоенергетичних процесів (каф. АПЕПС): к.411, Карпенко С.Г.

програмне забезпечення інформаційних систем та мережних комплексів (каф. АПЕПС): к.411, Карпенко С.Г.

геометричне моделювання та проблеми візуалізації (каф. АПЕПС): к.411, Карпенко С.Г.

сучасні проблеми сталого розвитку енергетики (каф. АПЕПС): к.411, Карпенко С.Г.

Для участі в конференції необхідно надати:

- заявку на участь (у друкованому вигляді з підписами авторів, включаючи керівника),

- тези доповіді (у друкованому вигляді з підписами авторів, включаючи керівника, та в електронному варіанті ( в Microsoft Word)).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Текст тез доповідей повинен містити постановку проблеми та її актуальність, виділення невирішеного раніше завдання в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення з зазначенням їх джерел та внесених авторами модифікацій, основні отримані результати і висновки.

Обсяг тез - одна повна сторінка.

Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.

Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті ТЕФ КПІ імені Ігоря Сікорського.

Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на сторінці формату А4. Переноси не допускаються. Шрифт - Times New Roman, 12пт. Інтервал - одинарний.

У лівому верхньому куті друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розташовуються статус (Студент, Магістрант, Аспірант, Молодий вчений), курс, група, П.І.Б. авторів. Для керівника - вчене звання, вчений ступінь, П.І.Б. керівника. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральної лінії, заголовними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді. Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац - 12,5, вирівнювання по ширині).

Малюнки повинні бути виконані в будь-якому форматі, імпортованому в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи малюнків мають бути згруповані. Розмір надписів та позначень на малюнках повинен бути таким, щоб після зменшення сторінки з тезами до розміру аркуша А5, була можливість розбірливо прочитати ці надписи.

Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний - 12 пт., крупний індекс - 9 пт., дрібний індекс - 7 пт., великий символ - 13 пт., невеликий символ - 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Після доповіді через 1 інтервал друкуються використані джерела згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Шаблон для заповнення матеріалів тез, інструкція щодо його заповнення і пам'ятка по бібліографічному опису використаних джерел знаходяться на сайті теплоенергетичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського http://tef.kpi.ua/

Основні дати:

до 15 березня 2019 р. - подання на кафедри заявок на участь у конференції і тез доповідей.

до 20 березня 2019 р. - подання кафедрами до оргкомітету (к.311) заявок на участь у конференції і тез доповідей.

Адреса оргкомітету:

03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 5 КПІ імені Ігоря Сікорського, Теплоенергетичний факультет, кімн. 311.

Тел.: (044) 204 –95 –26 e-mail: Nirtef@kpi.ua

  • Тези 17 конференції факультету Том 2
  • Тези 17 конференції факультету Том 1
  • Програма проведення ХVІІ міжнародної науково-практичної  конференції
  • форма заповнення тез Укр
  • форма заповнення тез Англ