Поради АБІТУРІЕНТАМ до вступу на перший курс

 Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі: для реалізації права на вступ за співбесідою, відповідно до Умов прийому; для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому; за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; у разі подання іноземного документа про освіту; у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії. Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
2. Вступники для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви: тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою для іноземців відповідно до Умов прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому;
за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, на базі якого відбувається вступ, інформація про який відсутня в ЄДЕБО;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою Приймальної комісії.
3.Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією у порядку, визначеному законодавством.
5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної (відбіркової) комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра,  що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали: документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
8. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту/єдиного фахового вступного випробування (у визначених Умовами прийому випадках);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання).
Вступники, які проходять вступні іспити, творчий конкурс, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за встановленою Приймальною комісією формою. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.
Перелік документів для вступу на 1-й курс

Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до НТУУ «КПІ» (далі – заява) в  електронній або паперовій формі  .

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Теплоенергетичного інституту на спеціальному бланку. В заяві вступники вказують спеціальність (напрям), факультет (інститут), спрямування (за необхідністю) із зазначенням пріоритетності, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство ( ПАСПОРТ Оригінал та копії першої, другої сторінок та сторінки реєстрації , або СВІДОТЦТВО про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта,або ID-КАРТКА Якщо у вас ID-картка, потрібна копія лише пластику з обох сторін, витяг з реєстру не потрібен! ,або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
  • оригінал документу про повну середню освіту з додатком;
  • оригінали СЕРТИФІКАТ ЗНО (українська мова та література, математика, фізика або іноземна мова)   2016|17|18 років   та ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua);
  • оригінал та копія ідентифікаційного коду;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • 2 конверти (для розсилання інформації абітурієнтам);
  • витяг з трудової книжки – для осіб, що працюють або працювали;
  • оригінал документу про зміну прізвища (імені або по батькові) – тільки якщо такі зміни мали місце.
  • Медична довідка  форми 086 –о

Бажано заздалегідь зробити ксерокопії документів. Нотаріальне засвідчення не потрібне. На вимогу вступника працівник відбіркової комісії факультету засвідчить копії поданих документів. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Додатково абітурієнти можуть надавати оригінали та ксерокопії документів, що підтверджують право на пільги при вступі. Оригінали цих документів залишаються у абітурієнта.

Заява в електронній формі подається в режимі он-лайн. Співробітник відбіркової комісії опрацьовує Вашу заяву, перевіряє достовірність документів на підставі чого приймається рішення про допуск до конкурсу. Якщо у абітурієнта немає пільг при вступі та документів, що засвідчують право на нарахування додаткових балів найдоцільніше подати заяву в електронній формі.

Будьте уважні:

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не подали оригіналу документа про освіту, оригінал сертифіката (сертифікатів) до відбіркової комісії НТУУ «КПІ», не зараховуються до НТУУ «КПІ» на навчання на місця державного замовлення.

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в НТУУ «КПІ» знаходиться на сторінці http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/12/rules2020.pdf

Повний обсяг інформації по приймальній кампанії в Україні знаходиться на сайті Міністерства – http://www.mon.gov.ua