УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕФ


Список публікацій працівників Теплоенергетичного факультету у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та/або WebofScienceCoreCollection, проіндексовані за період з 01.01.2021 до 31.12.2021

Грантова підтримка мобільності студентів у рамках проекту ЕС «Горизонт-2020»

Горизонт 2020

Статті учених ТЕФ у наукометричних журналах

Наукові розробки факультету

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Досягнення ТЕФ у винахідницькій діяльності

Наукова діяльність НДЧ ТЕФ за звітний період була спрямована на розв’язання основної проблеми енергетики України “Підвищення ефективності та надійності теплоенергетичного обладнання на основі впровадження новітніх ресурсозберігаючих технологій в енергетиці та комп’ютерної діагностики і управління теплоенергетичних процесів та систем”.
Загальна кількість тем, які виконуються на факультеті  – 29 з  обсягом фінансування
3 061,748  тис. грн.
Фінансування тем розподіляється слідуючим чином:

 • обсяг фінансування із загального фонду 5-ти фундаментальних робіт (2201020) становить 730,614 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із загального фонду  10-ти прикладних робіт (2201040) становить 1 264,319 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із міжнародних фондів (2201070) 1-ої робіт становить 5,44 тис.грн.;
 • обсяг фінансування із спеціального фонду 13-ти госпдоговорів становить  – 1 061,378 тис.грн. (1 робота Мінпромполітики);

Всього на 5 кафедрах ( каф. АЕС та ІТФ, АПЕПС, АТЕП, ТПТ, ТЕУ Т та АЕС), двох науково-дослідних відділах (“ТД”, “ПГ”) та 1-ої науково-дослідної лабораторії у виконанні робіт приймало участь  38 штатний співробітник НДЧ (з них 1 доктора наук, 17 кандидатів наук) та 50 сумісника, з яких 16 докторів наук, 35 кандидатів наук, 21 аспіранти, (з них 1 контрактантанти), 4 пошукачів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 2 пошукача на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук (Туз В.О. та Гайдаржи В. І.),   23 студента з оплатою і 178 студентів у рамках УДРС.
У 2009 році закінчено 17 робіт з них: д/б тем – 10, г/д – 7.
По результатах виконаних досліджень опубліковано 150 статей, з них у фахових виданнях 95, у зарубіжних виданнях 25,  зі студентами 9, зроблено 430 доповідей на науково-технічних конференціях. Отримано 18 патентів, з них  3 за межами НТУУ «КПІ», 5 патентів за участю студентів, подано 13 заявок на  винаходи,  видано монографій – 4, підручники з грифом МОН – 3,навчальних посібників – 3, методичні вказівки - 18. Демонструвалися 5 експонатів на  8-и виставках, в тому числі на 1-й міжнародній.

  •      Четверо студентів  – Нездолій В., Захарчук І., Єрмоленко Н. та Григорук М. за змістовні доклади на XV Міжнародній конференції „Економіка для екології” були нагороджені почесними дипломами.
  • Студент гр. ТМ_51 Василенко В.В. приймав участь у Всеукраїнському ІТ- фестивалі ( Find new connections), який проходив у м. Києві 29-31 травня 2009 року  і виборов 1 місце.

Магістрантка Свиридонова Ю. В. нагороджена дипломом НТУУ «КПІ» « За активну участь у винахідницькій діяльності університету».
На факультеті були організовані і проведені наступні конференції  і семінари:
1) 21 - 25 квітня 2009 року  VІІ-а міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики” теплоенергетичного факультету.
2) 21-22 жовтня 2009 року міжнародного науково-практичного семінару „Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення”.
3) 30 листопада 2009 року науково-технічний семінар «Підвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості».

 

У 2009 році видані наступні монографії:

Монографії:
1. . Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л.Ф.Головка, С.О.Лук’яненка. – К.: Вістка, 2009. – 250 с
2. В.Г.Писаренко. Моделирование субмолекулярных кластеров в гетерожидкостях. - Москва: “Астра”, 2008. – 104 с.
3. Л.С.Глоба, Л.К. Голышев, М.Ю.Терновой Концептуальное проектирование информационно-аналитических систем для сложных административных структур стратегического уровня управлення: Научн. монография.-К.:ГП «Информационно-аналитическое агентство», 2009. - с.340
4. Е.Т. Базеев, Л.А. Кесова, О.Ю. Черноусенко и др. Энергетика: история, настоящее и будущее. Т3. Развитие тепловой и атомной энергетики // [– К., ООО „Редакция издания «Энергетика: история, настоящее и будущее», 2008.-528с.

 

Підручники з грифом МОН:
1. Письменний Є.М., Ященко Я.В. Котли парові та водогрійні : Підручник – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – 236 с.
2. Ященко Я.В. Технологія котло-, парогенераторо-, та реакторобудування : Підручник – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – 348 с.
3. Ященко Я.В. Монтаж, дезактивация, ремонт и снятие с эксплуатации атомных электростанций : учеб. – К.: НТУУ «КПИ», 2009. – 376 с.
4. Адасовський Б.І., Адасовська М.О. "Основи системних досліджень".- Івано-Франківськ: Вид-во "Полум'я", 2009.- 200 с.

 

Навчальні посібники:

 • Бегун В.В., Бегун С.В., Широков С.В., Казачков И.В., Литвинов В.В., Письменный Е.Н. Культура безопасности на ядерних объектах Украины ГП НАЭК «Энергоатом»: Навч. посібник – К., 2009. 363 с.
 • Адасовський Б.І. Навчальний посібник "Діагностування систем".- Івано-Франківськ: Вид-во "Полум'я".- 2009.-124 с.
 • Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ.: НТУУ «КПІ» , 2009. – 128с.

 

Методичні вказівки:

 1. Камаєв Ю.М., Шевель Є.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Системи комп'ютерного моделювання”
 2. Епік Е.Я., Баранюк О.В. „Турбулентність. Термоанемометричний метод вимірювання” Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Турбулентність”
 3. Коньшин В.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт „Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин”
 4. Кравець В.Ю. Методичні вказівки до курсу „Теплогідравлічні процеси в енергоустановках”
 5. Туз В.О., Лебедь Н.Л. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Тепломасообмін. Частина 1.”
 6. Туз В.О., Лебедь Н.Л „Тепловий розрахунок топкової камери”. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Парові котли”
 7. Васильєв А.Ф., Шевель Є.В., Семеняко О.В., „Тепловий розрахунок ребристих поверхонь нагріву”.Методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Тепломасообмін”
 8. Широков С.В., Гальченко В.В. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Теорія ядерних реакторів” - Теплогідравлічний розрахунок.
 9. Широков С.В., Гальченко В.В. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Теорія ядерних реакторів” - Нейтронно-фізичний розрахунок
 10. Письменний Є.М., Мариненко В.І. „Дослідження природної циркуляції парового котла на лабораторному стенді”. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу „Парові котли”
 11. Чорнобай В.О., Мариненко В.І. Методичні вказівки до дипломного проектування „Оформлення графічної частини АРБ та АРМ”
 12. Рогачов В.А. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу „Котельні установки ТЕС” - Гідравлічний розрахунок
 13. Чорнобай В.О. Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Методи дослідження процесів ТО”
 • Васильєв А.Ф., Широков С.В., Шевель Є.В. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.
 • Тарнавський Ю.А. Методичні рекомендації по організації виконання курсових робіт з дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті". - К.: ІПК ДСЗУ, 2009. -16с.
 • Енергозбереження в теплопостачанні. Методичні вказівки до виконання розрахункової і домашньої контрольної робіт для студентів очної та заочної форм навчання і слухачів навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» спеціальності «Теплоенергетика» /Уклад. М.Ф.Боженко – К., НТУУ «КПІ», 2009 – 52 с. (3,02 д.а.).
 • Гавриш А. С., Шельмук Ю. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів “Тепломасообмін” та “Теплопередача” для студентів тплоенергетичного факультету. Робота №2-7. Комп`ютерне моделювання процесу конденсації та визначення коефіцієнтів тепловіддачі. (підготовлені до друку)
 • Малкін Е.С., Фуртат І.Е. Тепломасообмін. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи. МО України , КНУБА, 2009 р.